Historisch nieuws van "De Smilde"

Historisch nieuws van "De Smilde"

 Provinciale DRENTSCHE en Asser COURANT

Dingsdag 7 Februarij 1865

+ Smilde, 4 Febr. Het zuidwestelijk dezer gemeente was heden in rep en roer. Men meende nl. bij den hond van H.W. dolheid te bespeuren. De hond, die aan een ketting lag, ontkwam door den halsband over den kop te stroopen. Los zijnde, beet hij den zoon van den timmerman A.D. De vader sneed in angst, zijn zoon met een scheermes de toegebragte ondiepe wond met eenig omliggend vleesch uit het dijbeen, waarna geneeskundige hulp werd ingeroepen.

Intusschen vervolgden vele buren den hond in den omtrek en in het bosch bij de Leembrug. Zonder ophouden duurde de vervolging voort, tot men op de hoogte van het Oranje-kanaal het snelvlugtende dier eeniger wonden toebragt. Deze waren echter niet zoo erg of de hond liep altoos nog sneller dan de vlugste zijner vervolgers. Bij het huis van Jan Eis te Hooger-Smilde, verliet hij den straatweg en liep in de richting van Diever eerst naar de Veldhuizen. Hoe talrijk, en met geweren, vorken en stokken gewapend, de vervolgers ook waren, mogt het toch niet gelukken, den hond meester te worden.

Ten minste de personen, welke heden te vier uur terugkwamen, keerden vermoeid. doch onverrigter zake naar huis. Intusschen is er berigt naar Diever gezonden, dat zich de dolle hond in de rigting van dat dorp heeft begeven.

Meer interessante berichten vindt u op de website van de Historische Vereniging ‘De Smilde’- www.desmilde.nl
Voor € 17 per jaar bent u lid en ontvangt u tevens 4x per jaar het tijdschrift Levend Verleden. (tel.: 0592-413248)